شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1386

 

 

 

انشتین نشان داد که ماده و انرژی نسخه های متفاوتی از یکدیگر هستند . او با ارائه ی فرمول E=mc2  نشان داد که چه میزان انژی از تبدیل جرم هر ماده می توان بدست آورد .

در حال حاضر ما قادریم قسمت اعظم جهان خود را مشاهده کنیم اما با انبساط جهان ، اجسام دوردست هر لحظه سریع تر از ما دور دور می شوند و روزی می رسد که این اجسام با سرعتی که فراتر از سرعت نور به نظر خواهد رسید از ما دور خواهند شد و در آن هنگام ما تنها می توانیم اجرام موجود در خوشه ی کهکشانی محلی خود را تماشا کنیم . هنگامی که سرعت جسمی از سرعت نور فراتر رود آن جسم با توجه به فرمول انشتین به تشعشعات انرژی تبدیل خواهد شد .

با توجه به این نظریه اکنون فیزیکدان ها و کیهان شناسان بر این باورند که تریلیون ها سال دیگر تمام ماده ی موجود در جهان به تشعشعات انرژی تبدیل خواهد شد.

اما فشار ماده ی تاریک یا همان نیرویی که باعث شتاب گرفتن جریان انبساط عالم می شود شاید بتواند پیشگویی بالا را به نفع ماده تغییر دهد .دو فیزیکدان به نام های Lawrence Krauss  و Robert Scherrer به تازگی با ارائه ی مقاله ای در نشریه ی Physical Review  اعلام کردند تا زمانی که ماده ی تاریک باعث انبساط جهان می شود ، نسبت میان ماده و تشعشعات انرژی تقریبا همین گونه باقی خواهد ماند .

Krauss و   Scherrer محاسبه کرده اند که تشعشات انرژی که ازمحو شدن ماده بوجود آمده اند با همان سرعت بوجود آمده ، رقیق خواهند شد و نسبت میان ماده و انرژی همانگونه که هست باقی می ماند :

هنگامی که مقداری ماده در این فرایند به تشعشع انرژی تبدیل می شود ، انرژی تاریک فاصله ی میان فوتون های آن را افزایش می دهد و باعث کاهش انرژی و غلظت آن در جهان می شود . این فرایند باعث خواهد شد تا میزان ماده برای همیشه بر میزان انزژی در جهان چیره باشد .

*****

منبع: آسمان پارس